NBC triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

NBU - 22/07/2014

Sáng 01/03/2014, Tổng Công ty CP May Nhà Bè – NBC đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên.

Thạc sĩ Hà Trung Thành – Cán bộ giảng dạy Trường xây dựng Đảng

Thạc sĩ Hà Trung Thành – Cán bộ giảng dạy Trường xây dựng đảng đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Kết luận về “tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Trên cơ sở kết quả lớp học, Đảng ủy Tổng Công ty May Nhà Bè đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho các đối tượng còn lại theo hướng thiết thực, hiệu quả, không dàn trải, tránh hình thức; tập trung làm rõ những nội dung cơ bản và những vấn đề mới, những chủ trương, giải pháp lớn của các nghị quyết, kết luận; xác định rõ trọng tâm, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, từng đảng viên.

NBC Media