Điều kiện sử dụng

NBU - 26/03/2018

Trung Tâm Đồng Phục (TTĐP) là chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về nội dung của website này.

Bạn phải đọc kỹ Điều kiện sử dụng website của TTĐP (gọi tắt là Điều kiện sử dụng) ở bên dưới trước khi sử dụng website của TTĐP. Khi bạn sử dụng, truy cập website của TTĐP thì mặc nhiên bạn đã hoàn toàn đồng ý với toàn văn Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng dừng truy cập website.

I. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

TTĐP cam kết tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website. Mời bạn xem Chính sách bảo mật thông tin trên website TTĐP để hiểu rõ về cách thức, cam kết và trách nhiệm của TTĐP đối với thông tin cá nhân của bạn.

II. QUYỀN CỦA TTĐP VỀ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

TTĐP bảo lưu quyền thay đổi Điều kiện sử dụng. Bạn cần thường xuyên vào trang này để theo dõi các thay đổi (nếu có) của Điều kiện sử dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập website thì mặc nhiên bạn đã đồng ý với những thay đổi của Điều kiện sử dụng.

III. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC

Website của TTĐP có thể chứa hình ảnh hay liên kết đến các website của bên thứ ba. Những website này hoạt động bên ngoài phạm vi tên miền www.thegioidongphuc.net. TTĐP tạo các liên kết chỉ để giúp bạn thuận lợi hơn trong truy cập, tìm kiếm thông tin. TTĐP  không điều khiển hay chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó, và họ có thể có những điều kiện sử dụng, chính sách bảo mật riêng biệt khác với TTĐP . TTĐP không theo dõi, kiểm tra, đánh giá hay cổ động cho những website này và/hoặc những nội dung của chúng. TTĐP không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sử dụng hay không thể sử dụng những website của bên thứ ba như thế.

IV. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website này và những thông tin trên đó được cung cấp một cách “sẵn có”. Ở mức độ cao nhất mà pháp luật liên quan cho phép, TTĐP không bảo đảm bất kỳ vấn đề hay nội dung gì, dù là ngầm hiểu hoặc tường minh, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: khả năng có thể tiêu thụ được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó và tính tuân thủ bản quyền.

TTĐP không bảo đảm những điều sau: những tính năng có trên website này sẽ hoạt động liên tục và không mắc lỗi, trục trặc sẽ được sửa chữa, website này và các server dùng cho website này không chứa các phần mềm hay thành phần gây hại.

V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, TTĐP và các bên liên quan, gồm đơn vị thành viên, người lao động, cán bộ quản lý, cổ đông và nhà cung cấp, đều không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất xảy đến với bạn, dù đó là tổn thất gián tiếp, hậu quả, tai nạn hay tổn thất đặc biệt, do sử dụng hay không thể sử dụng website này, ngay cả khi TTĐP đã được cảnh báo trước về khả năng xảy ra những tình huống đó. Nội dung này áp dụng cho mọi tổn thất xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì.

VI. QUYỀN TIẾT LỘ THÔNG TIN

TTĐP luôn bảo lưu quyền theo dõi việc bạn sử dụng website này và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà TTĐP cho rằng cần thiết để tuân thủ mọi điều luật, quy định liên quan hoặc theo yêu cầu của một tiến trình pháp lý hay cơ quan thẩm quyền nào đó hoặc để bảo vệ quyền lợi của TTĐP  hay vì sự an toàn của một bên thứ ba.

VII. KHÔNG DÙNG WEBSITE CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT HAY BỊ NGĂN CẤM

Bạn không được dùng website này cho những mục đích trái pháp luật hay Điều kiện sử dụng không cho phép; không được dùng website này bằng bất kỳ phương thức nào có thể gây tổn thất, vô hiệu hóa, gây trở ngại hay bất lợi cho TTĐP hay cản trở bất kỳ bên nào sử dụng website này.

Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào các tài khoản, các hệ thống mạng và máy tính của TTĐP bằng cách phá khóa, dò mật khẩu hay những cách khác; không được can thiệp hay dùng bất kỳ cách nào để sửa đổi giao diện và hoạt động của website này.

Bạn không được lấy hay tìm cách lấy những tài liệu, thông tin từ website này bằng những cách mà website này không cho phép thực hiện.

VIII. TÊN THƯƠNG MẠI, BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

Bạn không được sao chép, tái chế, tái công bố, phân phối, đăng tải, truyền nhận hay sử dụng những tên thương mại này dù bằng cách nào. Tên của các công ty, sản phẩm khác được nhắc đến trên website này có thể cũng là tên thương mại thuộc sở hữu của các chủ thể khác.

Toàn bộ nội dung của website này (bao gồm nhưng không giới hạn trong các yếu tố: thiết kế, hình ảnh, chữ, tập tin âm thanh và video, dữ liệu, đồ họa, liên kết, mã chương trình, các tài liệu và nội dung khác) đều được bảo vệ bản quyền theo pháp luật của Việt Nam và các luật có liên quan và là tài sản của TTĐP .

Nội dung của website này được cung cấp chỉ cho nhu cầu thông tin của bạn. Bạn không được sao chép, tái chế, tái công bố, đăng tải, truyền nhận hay phân phối website này khi chưa được TTĐP đồng ý bằng văn bản. Bạn không được dùng bất kỳ nội dung nào của website này bằng bất kỳ cách nào trên các website, dịch vụ trực tuyến khác hay mạng máy tính.

IX. LUẬT ÁP DỤNG

Những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến Điều kiện sử dụng này hay việc sử dụng website sẽ được phán xét căn cứ theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam và tại các tòa án ở TP Hồ Chí Minh.